Alla priser i våra broschyrer/kataloger gäller exklusive moms

Minsta ordervärde är 200:- exkl, moms. Frakt tillkommer.

Nöjdkundgaranti

APM Sport strävar efter att alla kunder skall vara nöjda och därför har vi en nöjd kundgaranti som innebär att man kan återlämna varan inom 14 dagar efter leverans och få pengarna tillbaka om man inte är helt nöjd. Detta förutsätter att varan är absolut helt felfri och att den är förpackad i sin original förpackning. Alla frakter i samband med nöjd kund garantin betalas alltid av kunden. Kundanpassade produkter, specialprodukter, inredningar, mm, omfattas inte av nöjd kund garantin. Hör med våra säljare innan du beställer om du är osäker på vilka produkter som ej omfattas. Innan varan kan återlämnas måste kontakt tas med vår försäljningsavdelning för vidare instruktioner.

Offert

  1. giltighetstid

Offerten gäller 2 månader från offertdatum om inte annat angivits.

  1. avvikelse från offert

Om beställaren vidtar uteslutningar eller andra ändringar i offerten förbehåller sig leverantören rätten att träffa ny överenskommelse om försäljningsvillkoren.

Order

Order kan lämnas direkt till leverantörens kontor eller representanter, muntligen eller skriftligen. Skriftlig orderbekräftelse lämnas normalt sett inte på order med omgående leveranstid om inte särskild överenskommelse skett. Minsta totala ordervärde är 200:-.

 Konditioner

Priser gäller netto, exklusive moms, emballage och försäkringskostnader. Emballage återtages ej såvida inte annat anges. Inträffade ändringar i råvarupriser, importpriser och tillverkningspriser berättigar till motsvarande prisändringar. Prisändringar som orsakats av händelser som vi ej kan kontrollera kan ske utan föregående meddelande. 

Betalningsvillkor Företag/kommuner

Betalningstiden utgör 30 dagar netto om inte annat angivits. Dröjsmålsränta debiteras med diskonto + 8% vid betalning efter förfallodagen.

Betalningsvillkor Privat personer.

APM sport AB erbjuder följande betalningsalternativ: förskottsbetalning, leasing & fakturabetalning. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner.  Vid köp mot faktura är betalningsfristen trettio (30) dagar. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift om hundra (100) kronor (SEK) per betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning. Vid försenad eller utebliven betalning kommer den första betalningspåminnelsen att skickas trettio (30) dagar efter att du har mottagit leveransbekräftelsen för din order. Vid eventuella påföljande betalningspåminnelser kommer dessa att skickas med tio (10) dagars intervaller, räknat från datumet för den första betalningspåminnelsen. Du har rätt att inkomma med bevisning utvisande att kostnaden för den faktiska skadan för utebliven betalning är lägre än påminnelseavgiften, eller att ingen skada har uppstått överhuvudtaget.

5.4 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form.

Reklamationer

Reklamationer måste alltid göras inom 8 dagar efter godsets avstämplings- datum för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. Observera: Retur av varor, som reklamerats av mottagaren, får endast ske efter godkännande från APM:s försäljningsavdelning. Anmärkning mot fullgjord inredningsleverans skall, inom 30 dgr, skriftligen meddelas APM, varvid högst 5 % av fakturabeloppet får innehållas tills leveransen godkänts. Full betalning skall dock ha skett inom 30 dgr efter det att anmärkningen åtgärdats av leverantören

Returer

Oberoende av returanledning får retur endast ske efter överenskommelse med APM:s försäljningsavdelning, som också ger besked om hur retur skall hanteras. Returer sändes på det sätt som leverantören anger. Retur i anledning av fel, gjorda av beställaren, kan endast godkännas för helt kuranta varor i originalförpackningar. Vid sådan retur debiteras beställaren 20 % av varuvärdet. Frakt och emballagekostnader betalas av beställaren.

Leverans

  1. Leveranstid

Om inte annat angivits sker leverans inom 1–4 veckor

     2, Mottagning av gods

Levererat gods skall av beställaren omgående placeras i utrymmen med normalt värme och luftfuktighet.

Montering

Om montering ingår, debiteras eventuella ändringsarbeten extra. Beställaren skall se till att det finns tillgång till elkraft och belysning i berörda lokaler och att dessa har gjorts i ordning, så att montering kan ske effektivt. Montering, elinstallation och VVS-enheter ingår inte i leverantörens åtaganden. Om montering utan leverantörens vållande inte kan ske i en följd, äger leverantören rätt att debitera extraresor och andra därmed sammanhängande kostnader. Vid fullgjord eller avbruten montering skall beställaren besiktiga det utförda arbetet. Eventuella erinringar skall omedelbart framföras och därefter skriftligen bekräftas. Kontrollmått skall kunna tagas på plats 8 arbetsveckor före leverans.

Garanti

För fabrikations- och materialfel lämnar leverantören, där inget annat angivits, 1 års garanti från leveransdagen, varvid förutsätts att varan placeras i lämplig lokal. Garantin innebär att leverantören har skyldighet att efter eget val avhjälpa felet eller leverera ny vara. För skador under transport, vid lossning, uppackning, inbärning och utplacering samt genom olämplig behandling har leverantören inget ansvar.

Transportskador

Var noga när du tar emot varorna. Kontrollera alltid att kartongerna är hela och oöppnade och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser måste du notera på chaufförens fraktsedel och därefter anmäla till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan, och du får själv stå för kostnaderna.

Äganderätt

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är leverantörens egendom och får inte utan särskild överenskommelse utnyttjas av beställaren eller av denna delges tredje man. Gods som levererats är leverantörens egendom till dess full likvid erhållits.

Design-, pris- och konstruktionsförändringar

Leverantören förbehåller sig rätten till pris-, design-, och konstruktionsförändringar utan föregående meddelande om inget annat avtalats.

GDPR

När du registrerar dig som kund hos oss så sparar vi dina uppgifter i ett (1) år.

Skulle du vilja avbryta all kommunikation med oss eller inte längre finnas med i våra register, maila oss på info@apmsport.se